slovenska-industrija-srečanj-poziv-vladi

NUJEN POZIV VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPREJEM DODATNIH UKREPOV ZA OHRANITEV SLOVENSKE INDUSTRIJE SREČANJ

K podpisu pisma vabimo vse organizacije, javne ustanove in podjetja, ki delujejo v industriji srečanj.

Ob omejitvi javnega življenja je bila industrija srečanj prva prisiljena prekiniti z dejavnostjo in bo verjetno zadnja, ki ji bo ponovno dovoljeno poslovati. Ocenjujemo, da bomo tudi po tem, ko bomo lahko pričeli poslovati, opravljali svojo dejavnost v skrčenem obsegu, to pa predvsem zaradi:

 • pričakovanih dodatnih omejitev kljub izvenevanju pandemije (manj udeležencev v istem prostoru, večje razdalje med udeleženci in drugi dodatni varnostni ukrepi);
 • ovirane mobilnosti in s tem manj udeležencev (mednarodne povezave, odpiranje meja);
 • strahu ljudi pred nadaljnjim širjenjem okužbe in s tem manj udeležencev (srečanje pomeni stik).
 • zaradi krčenja proračunov podjetij na marketinškem področju
 • ker tujih naročnikov še nekaj časa ne bo v Slovenijo, delo v tujini pa bo zaradi trenutnih razmer tudi onemogočeno.

S prepovedjo organizacije in izvedbe dogodkov smo ostali tako rekoč čez noč brez vsakršnega dela in dohodkov. Pri večini naših podjetij je izpad dohodkov 100%, kljub odličnim kazalcem in poslovnim dogovorom na začetku leta 2020. Pozdravljamo dosedanje ukrepe Vlade RS, ki so korak v pravo smer, vendar so v industriji srečanj prihodki v celoti presahnili, kljub sprejetim ukrepom pa imamo stroške, zato že sprejeti ukrepi ne zadostujejo za ohranitev podjetij pri življenju.

Zato na Vlado RS v imenu celotne industrije srečanj
naslavljamo poziv s predlogom, da se, skladno z Evropskimi predpisi pripravi posebna shema dodatnih ukrepov za ohranitev industrije srečanj, ki bi vsebovala dve skupini ukrepov:

 • nujni takojšnji ukrepi za ohranitev podjetij
 • ukrepi za ponovni zagon podjetij

NUJNI TAKOJŠNJI UKREPI

1. Poroštvo države za najem novih premostitvenih kreditov ter poroštvo države za odlog plačevanja obstoječih kreditov

Podjetjem industrije srečanj, ki se ukvarjajo s sejmi, kongresi, drugimi oblikami poslovnih dogodkov, je dejavnost v celoti zastala in je prepovedana. Zato v celotni verigi ne beležimo prihodkov. V takšnih razmerah komercialne banke ne bodo odobravale novih kreditov, pa tudi moratorija za obstoječe kredite ne. Oboje je potrebno pridobiti oziroma zagotoviti takoj, če želimo obdržati podjetja živa. Predlagamo, da se za nove kredite zagotovi poroštvo države za najmanj 85 % kredita, in sicer:

• za obseg kredita najmanj v višini predvidenega izpada prihodka za leto 2020 oziroma najmanj v ekvivalentu 50 % prihodkov iz leta 2019,
• ročnost kredita najmanj 5 let,
• s triletnim moratorijem plačevanja glavnice in obresti,
• z 80 % regresiranjem obrestne mere.

Za že obstoječe kredite pri komercialnih bankah naj se zagotovi moratorij na odplačevanje kreditov za obdobje 12 mesecev, saj se bo dejavnost industrije srečanj še dolgo odvijala v zmanjšanem obsegu. Glede na dejstvo, da trenutno ne poslujemo, bo odobritev moratorija banka pogojevala z ustrezno, dovolj visoko garancijo države, zato zaprošamo za naknadno vključitev poroštva države za najmanj 85 % kredita.

2. Podaljšanje ukrepov na področju sofinanciranja prispevkov za zaposlene in delnega nadomestila plač

Dejavnost industrije srečanj potrebuje vsaj 6 mesecev po zaključku prepovedi organizacije dogodkov, da se poslovanje ponovno vzpostavi. Ocenjujemo, da bo pri tem za vzpostavitev obsega, ki ga je ta dejavnost beležila pred pandemijo, potrebnih kar nekaj let.

Ukrep sofinanciranja plač in prispevkov za zaposlene naj se podaljša, in sicer še za obdobje najmanj 6 mesecev po koncu vseh ukrepov (možnost izvajanja vseh dogodkov brez omejitev ter omogočena mobilnost ljudi s transportnimi povezavami in odprtimi mejami). Hkrati naj se ukrep modificira tako, da se podjetje lahko odloči, da del delavcev dela in se za te delavce plačujejo 100 % vsi prispevki, vključno z dohodnino. Za zagon aktivnosti je namreč potrebno predhodno delo, četudi to še kar nekaj časa ne bo prinašalo prihodkov.

3. Subvencije – nepovratna sredstva za določene stroške v času, ko podjetjem ni omogočeno poslovanje

Če podjetje nima prihodkov, ne more plačevati stroškov. Predlagamo, da podjetjem iz dejavnosti industrije srečanj, ki so se jim prihodki iz naslova dejvnosti, povezane z industrijo srečanj, v letu 2020 zmanjšali za več kot 50 % glede na leto 2019, Vlada zagotovi nepovratna sredstva, kot sledi:

• za 100 % pokrivanje računov elektrike, ogrevanja, telekomunikacije, odvoza odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; in

• nepovratna sredstva v višini 10 % od prihodkov za leto 2019 za stroške najemnin, zavarovanj, vzdrževanja objektov in drugih osnovnih sredstev, plačila plač zaposlenih, ki morajo, kljub temu da ni prometa, delati, plačilo dohodnine za delavce, plačilo drugega pokojninskega stebra za delavce, plačilo letnega regresa za delavce, plačilo članarin, plačilo IT storitev, obresti in drugih stroškov bank itd.

UKREPI ZA PONOVNI ZAGON

4. Sprostitev omejitev za manj rizične dogodke in dogodke z zagotovljeno ustrezno varnostjo (timing, pogoji)

Predlagamo, da se nas sproti obvešča o tem, kdaj Vlada predvideva sproščanje ukrepov ob različnih scenarijih. Tako bomo vsaj okvirno (oziroma vsaj v variantah) lahko načrtovali svojo dejavnost.

Predlagamo, da se v izdelavo pogojev za izvajanje različnih dogodkov v prihodnjem obdobju vključi v delovne skupine predstavnike podjetij industrije srečanj. To je pomembno tako zaradi naših izkušenj, ki vam jih lahko posredujemo, kot zaradi tega, da se lažje in čim prej na te dodatne ukrepe pripravimo.

5. Destinacijska podpora za pridobivanje večjih mednarodnih dogodkov

Po vzoru konkurenčnih destinacij predlagamo, da se za petletno obdobje od leta 2021 dalje uvede podpora v višini 20 EUR na udeleženca. Podpora velja za vse kongrese in druge mednarodne dogodke z več kot 500 udeleženci in minimalno 200 nočitvami. Podpora je namenjena organizatorjem, ki pridobijo organizacijo mednarodnih dogodkov. S tem bi Slovenija postala bolj privlačna za organizatorje dogodkov v obdobju po korona virusu. Ocenjujemo, da bi tako letno subvencionirali 30.000 mednarodnih udeležencev letno, kar pomeni skupaj 600.000 EUR.

6. Subvencioniranje obiskov kvalificiranih tujih organizatorjev dogodkov

Predlagamo, da Zavod-Kongresnoturistični urad Slovenije, ki ima status delovanja v javnem interesu, intenzivira ogledne obiske tujih organizatorjev dogodkov, zato da pridobimo čim več novih poslov v prihodnjih letih. Menimo, da je ta oblika trženja najbolj učinkovita in usmerjena. Predlagamo sofinanciranje v višini 350 EUR na vabljenega kupca;

• v letu 2020: do 200 kupcev
• v letu 2021: do 500 kupcev
• v letu 2022: do 500 kupcev.

7. Ukrep uvrstitve sejmov v RS med sejme, za katere država nudi podporo za sejemski nastop slovenskim podjetjem

Podobno kot SPIRIT Slovenija sofinancira predstavitev podjetij na sejmih v tujini, predlagamo sofinanciranje nastopa podjetjem na sejmih v Sloveniji. Na ta način bi povečali interes podjetij za nastop na sejmih doma, s tem pospešili gospodarsko dejavnost. Zlasti bo ta ukrep pomemben za nova podjetja, ki se morajo šele  pripraviti/naučiti sejemskega nastopanja v tujini. Zato bi veljalo razmisliti , da bi ta ukrep za nova podjetja veljal permanentno.

8. Jamstveni sklad in kreditna linija na SID banki za organizatorje dogodkov

Predlagamo, da se oblikuje jamstveni sklad na SID banki, namenjen izključno organizatorjem dogodkov ter izvajalcem dogodkov, saj komercialne banke ne zavarujejo odpovedi dogodkov ali pa so zavarovanja tako draga, da jih organizatorji ne bodo zmogli, zlasti ne po krizi.

9. Dodatni marketing preko Zavoda – Kongresnoturistični urad Slovenije

Predlagamo, da se zagotovijo dodatna marketinška sredstva za trženje na kongresnem tržišču. Sredstva upravlja Zavod- kongresnoturistični urad Slovenije, ki ima status delovanja v javnem interesu. Kongresni urad Slovenije v sodelovanju s podpisniki pripravi projekte dodatne promocije, ki jih izvede v neposrednem sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.

Predstavniki industrije srečanj smo se glede vseh dodatnih vprašanj organizirali v okviru delovne skupine, ki je pripravljena posredovati jasne usmeritve, izračune in standarde in pomagati pri oblikovanju konkretnih ukrepov za področje industrije srečanj. Zato vas vljudno prosimo, da se sestanemo na skupnem sestanku, kjer vam bomo predloge lahko tudi dodatno pojasnili.

Dogovorili smo se, da nas pri komunikaciji z Vlado RS zastopajo predstavnikli industrije srečanj:

 • Gorazd Čad in Miha Kovačič (predstavnika kongresne industrije),
 • Iztok Bricl (predstavnik prizorišč in organizatorjev sejmov),
 • Boštjan Horjak (predstavnik DMC agencij),
 • Jaka Gornik (predstavnik agencij za dogodke),
 • Gregor Jamnik (predstavnik hotelov),
 • Janez Levec (predstavnik organizatorjev sejmov in izposojevalcev opreme) in
 • Gorazd Kobi (predstavnik izvajalcev)

Poziv bomo skupaj z zbranimi podpisi poslali na:

Vlada RS, gp.gs@gov.si
Ministrstvo RS za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@gov.si
Ministrstvo RS za kulturo, gp.mk@gov.si
Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si
Ministrstvo RS za javno upravo, gp.mju@gov.si,
Ministrstvo RS za zunanje zadeve, gp.mzz@gov.si,
Urad RS za intelektualno lastnino, sipo@uil-sipo.si,
Urad RS za komuniciranje, gp.ukom@gov.si,
Slovenska turistična organizacija, info@slovenia.info
Turistično gostinska zbornica Slovenije, info@tgzs.si
Gospodarska zbornica Slovenije, info@gzs.si
Stalno prestavništvo RS pri Evropski uniji, slomission@gov.si,
Tanja Fajon, evroposlanka, tanja.fajon@ep.europa.eu,
dr. Milan Zver, evroposlanec, milan.zver@ep.europa.eu,
Ljudmila Novak, evroposlanka, ljudmila.novak@europarl.europa.eu,
dr. Klemen Grošelj, evroposlanec, klemen.groselj@europarl.europa.eu,
Irena Joveva, evroposlanka, irena.joveva@europarl.europa.eu,
Franc Bogovič, evroposlanec, franc.bogovic@ep.europa.eu,
dr. Milan Brglez, evroposlanec, milan.brglez@europarl.europa.eu,
Romana Tomc, evroposlanka, romana.tomc@ep.europa.eu,
Klub slovenskih podjetnikov, info@sbc.si,
MO Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si,
MO Maribor, gp.mom@maribor.si,
MO Kranj, mok.kranj.si,
MO Koper, obcina@koper.si,
MO Celje, mestna.obcina@celje.si,
MO Novo mesto, mestna.obcina@novomesto.si,
MO Nova Gorica, mestna.obcina@nova-gorica.si,
MO Ptuj, obcina.ptuj@ptuj.si,
MO Murska Sobota, mestna.obcina@murska-sobota.si,
MO Slovenj Gradec, info@slovenjgradec.si,
MO Velenje, info@velenje.si,
Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si,
Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si
Nacionalni svet za kulturo, nsk.mk@gov.si
Odbor za kulturo – Državni zbor, kultura@dz-rs.si
Poslanska skupina SDS, maja.prezelj@dz-rs.si
Poslanska skupina LMŠ, ps-lms@dz-rs.si
Poslanska skupina SD, miroslav.pretnar@dz-rs.si
Poslanska skupina SMC, ivana.grgic@dz-rs.si
Poslanska skupina Levica, matej.kolenc@dz-rs.si
Poslanska skupina NSi, terezija.trupi@dz-rs.si
Poslanska skupina SAB, jernej.pavlic@dz-rs.si
Poslanska skupina DeSUS, ksenija.vencelj@dz-rs.si
Poslanska skupina SNS, PS-SNS@dz-rs.si
Poslanska skupina IMNS, petra.jamnik@dz-rs.si

Dodatne informacije in stik z iniciativnim odborom:
Gorazd Čad, gorazd.cad@toleranca.eu

Join our newsletter!

Subscribe to our newsletter and stay up-to-date with the latest updates from Kongres Magazine.